Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT  (päivitetty 16.6.2017)

Nurjapuoli ry

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nurjapuoli ry ja sen kotipaikka on Imatra.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää taiteen ja kulttuurin parempaa saavutettavuutta sekä taidetoimintaan perustuvaa osallisuutta sekä toteuttaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä soveltavan taiteen sekä yhteisötaiteen hankkeita laitoksissa ja muissa toimintaympäristöissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • järjestää projekteja ja hankkeita tai osallistuu muiden tahojen järjestämiin projekteihin ja hankkeisiin,  joissa laitoksiin ja muihin toimintaympäristöihin viedään ammattitaiteilijoiden toteuttamaa taidetoimintaa
  • myy ostopalveluna ammattitaiteilijoiden toteuttamaa taidetoimintaa
  • kouluttaa taideohjaajia vaativiin toimintaympäristöihin
  • järjestää tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia, julkista näyttelytoimintaa sekä opintomatkoja kotimaahan ja ulkomaille ja tarjoaa luentopalveluja erilaisille yhteisöille
  • luo ja ylläpitää valtakunnallista verkostoa taiteen tekijöistä, jotka toimivat vaativissa toimintaympäristöissä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

  • hakea rahoitusta toiminnalleen
  • omistaa, ostaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki henkilöt ja yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, käyttää äänioikeutta ja tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta kannatusjäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen toimielimiin eikä hänellä ole äänioikeutta.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksuista päättää syyskokous.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen hallituksen muodostaa jäsenten keskuudesta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 2-5 jäsentä sekä 0-2 varajäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä tarpeelliset toimihenkilöt.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous, jonka kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta sähköpostitse tai tekstiviestinä tai yhdistyksen omilla internetsivuilla. Yhdistyksen jäsenen etäosallistuminen kokoukseen on mahdollista esimerkiksi videoyhteyden avulla.

Yhdistys pitää vuodessa kaksi varsinaista kokousta.

Syyskokouksessa loka-marraskuussa:

– valitaan puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet seuraavalle vuodelle

– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle vuodelle

– hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

– päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

– hyväksytään talousarvio seuraavalle vuodelle

– käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat

Vuosikokouksessa maalis-huhtikuussa:

– esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

– hyväksytään toimintakertomus edelliseltä vuodelta

– käsitellään mahdolliset muut esille tulevat asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muut määräykset

Muissa asioissa noudatetaan, mitä yhdistyslaissa määrätään.